கட்டுரைகள்
இஜ்மாவுஸ் ஸஹாபா, ஹுக்;மன் மர்புஃ, தவாதுருல் அமலி, மவ்கூப் போன்றவைகளைப் பின்பற்றலாமா? Posted on : 2017-06-08

பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த முஹம்மது இஸ்தியாக் என்பவர் எழுதிய இஜ்மாஉஸ் ஸஹாபாகே ஹுஜ்ஜத் கோ னே லியே தலாயில் - (இஜ்மாஉஸ் ஸஹாபாவைப் பின்பற்றுவது கூடும் என்பதற்கான ஆதாரங்கள்) என்ற புத்தகத்திற்கான மறுப்பு.

... See more

இஜ்மாவுஸ் ஸஹாபா, ஹுக்;மன் மர்புஃ, தவாதுருல் அமலி, மவ்கூப் போன்றவைகளைப் பின்பற்றலாமா? Posted on : 2017-06-08

பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த முஹம்மது இஸ்தியாக் என்பவர் எழுதிய இஜ்மாஉஸ் ஸஹாபாகே ஹுஜ்ஜத் கோ னே லியே தலாயில் - (இஜ்மாஉஸ் ஸஹாபாவைப் பின்பற்றுவது கூடும் என்பதற்கான ஆதாரங்கள்) என்ற புத்தகத்திற்கான மறுப்பு.

... See more