கட்டுரைகள்
பிறந்த குழந்தையின் காதில் அதானும் இகாமத்தும் கூறல் Posted on : 2016-10-22

4வது மஜ்லிசுஸ் சூராவின் ஆய்வு முடிவு - பிறந்த குழந்தையின் காதில் அதானும் இகாமத்தும் கூறல்

... See more

பெண்கள் இமாமத் செய்யலாமா? Posted on : 2016-10-22

5வது மஜ்லிசுஸ் சூராவின் ஆய்வு முடிவு - பெண்கள் இமாமத் செய்யலாமா?

... See more

கையேந்திப் பிரார்த்தனை செய்த பின்னர் கைகளை முகத்தில் தடவலாமா? Posted on : 2016-10-22

4வது மஜ்லிசுஸ் சூராவின் ஆய்வு முடிவு  --  கையேந்திப் ரிரார்த்தனை செய்த பின்னர் டககடள முகத்தில் தடவலாமா?

... See more

தொழுகையில் தக்பீர் கட்டியதும் ஓத வேண்டியது Posted on : 2016-07-09

தொழுகையில் தக்பீர் கட்டியதும் ஓத வேண்டிய அவ்ராதுகள் 3 உள்ளன. அவைகள் இடம்பெற்றுள்ள ஹதீஸ்கள் பற்றிய ஆய்வு.

... See more

மையித்து வீட்டில் சமைத்து சாப்பிடலாமா? Posted on : 2016-07-08

மையித்து வீட்டில் சமைத்து, ஒன்றுகூடி  சாப்பிடுவது கூடாது என்பது சம்பந்தமாக வந்துள் அறிவிப்பு மவ்கூபாகும். அது ஹதீஸ் அல்ல.

... See more